« terug naar vorige pagina

Privacystatement

Privacyverklaring Huisartsenpraktijk Anne Frankplein

Via de website www.annefrankplein.nl van Huisartsenpraktijk Anne Frankplein (hierna: “de huisartsenpraktijk”, gevestigd aan het Anne Frankplein 2 te Rijen en ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17264295 / 64557499 / 60941642 / 17259065, worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. De huisartsenpraktijk acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Nederlandse en Europese privacywetgeving hieraan stellen. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;

 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

Wij zijn de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij via de website verzamelen en gebruiken, met welke doelen wij dat doen, en hoe wij hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Wij raden u aan deze privacy- en cookieverklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 20-12-2023

Gebruik van persoonsgegevens

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen wij u om bepaalde gegevens te verstrekken. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Het betreft de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens

 • Geboortedatum

 • BSN-nummer

 • DigiD

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • Polisnummer

 • Medische gegevens

 • Inloggegevens

 • IP-adres

 

Doeleinden van verwerking

De hierboven genoemde persoonsgegevens verwerken wij alleen indien en voor zover dat nodig is in het kader van:

 • het verlenen van toegang tot de website en het gebruik maken van de functionaliteiten op de website;

 • het gebruikmaken van de diensten die wij op de website aanbieden, zoals het maken van een (e-)afspraak met uw zorgverlener of het opvragen van uw gegevens bij uw huidige apotheek, zodat wij u op veilige wijze medicatie kunnen verstrekken;

 • uw aanmelding voor en het gebruik van het web portaal van eHealth / E-mental health;

 • de behandeling van bestellingen van herhaal medicatie via het web portaal van MijnGezondheid.net, het informeren over het verloop ervan en het leveren van de bestelde producten;

 • het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via, bijvoorbeeld, de website en het daarop aangeboden formulier of via een e-consult op het web portaal van MijnGezondheid.net;

 • het behandelen van klachten die zijn ingediend via onze klachtenprocedure en het informeren over het verloop ervan;

 • het doen van marketingactiviteiten ten behoeve van onze dienstverlening, zoals het versturen van een nieuwsbrief, echter uitsluitend na uw toestemming;

 • het analyseren van statistieken, het optimaliseren van de website en het aanbieden van diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is om het doel waarvoor wij uw gegevens verwerken, te bereiken of voor zolang nodig is om aan een wettelijk voorschrift te voldoen.

Verstrekking aan derden

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat wettelijk verplicht is of noodzakelijk in het kader van een overeenkomst die u met ons sluit. Om verwerking van uw persoonsgegevens voor de hierboven genoemde doeleinden mogelijk te maken, kunnen de gegevens die u aan ons verstrekt wel intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en zich te houden aan de vastgestelde doeleinden voor verwerking.

Beveiliging

Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens op een passende manier worden beveiligd tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang. Onze website is voorzien van een SSL-certificaat, waardoor vertrouwelijke informatie versleuteld wordt verzonden en uw gegevens niet onderschept kunnen worden. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Recht op inzage, correctie en verwijdering

Indien u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen door ons een e-mail te sturen aan:

Praktijk Hendricx & van Thiel:  hendricxvanthiel@annefrankplein.nl

Praktijk Verrest & de Vos: verrestdevos@annefrankplein.nl

Praktijk Fleerakkers: fleerakkers@annefrankplein.nl

Praktijk de Koning: dekoning@annefrankplein.nl

 

Let op: dit zijn niet speciaal beveiligde e-mailadressen, dus niet geschikt voor inhoudelijke dan wel patiëntinformatie.

Hier zijn geen kosten aan verbonden. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen u adequaat te identificeren.

Wij zijn wettelijk verplicht binnen vier weken op uw verzoek te reageren. Op grond van Nederlandse en Europese privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Minderjarigen

Personen die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt, mogen uitsluitend onder toezicht van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruikmaken van onze website en de diensten die hierop worden aangeboden.

Websites van derden

Door gebruik te maken van deze website geeft u aan ons privacybeleid te accepteren. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonsgegevens die u ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld.

Dit privacybeleid is enkel van toepassing op de diensten van de huisartsenpraktijk. U dient zich ervan bewust te zijn dat de huisartsenpraktijk en de websitebeheerder niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van andere websites en bronnen. Wij raden u aan de privacyverklaring van andere websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze verklaring te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

Indien u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen door een e-mailbericht te sturen naar één van de eerder genoemde e-mailadressen of door telefonisch contact met ons op te nemen via:

Praktijk Hendricx & van Thiel:  0161-223142

Praktijk Verrest & de Vos: 0161-223290

Praktijk Fleerakkers: 0161-227530

Praktijk de Koning: 0161-222658

Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8:00 uur tot 17:00 uur, behoudens de lunchpauze van 12:30 uur tot 13:30 uur.